start / Vårt erbjudande / Individ-, grupp- & ledarutveckling

En ledare är den som vet vägen, går vägen och visar vägen. Våra utvecklingsprogram ger dig styrkan, modet och verktygen.

Grupp och individutveckling

Bra ledarskap kommer inifrån och att känna sig själv är en av grundstenarna till bra kommunikation och ledarskap på en arbetsplats. Det finns en uppsjö av olika ledarskapsprogram och därför ville vi erbjuda något som verkligen ger resultat och som grundar sig i ledarskapsforskning.

Head Consulting har gedigen erfarenhet av ledarskap och dessutom bra koll på dagens forskning och arbetsklimat. Alla våra utbildningar grundar sig i den enligt forskningen mest effektiva inlärningsmetoden, blended learning, vilket innebär att man lär sig över tid och att träffarna är interaktiva och innehåller många praktiska moment och gruppdiskussioner.

Head Consulting har genom utvecklingsprogrammen fått förmånen att leda, inspirera och utveckla ett stort antal chefer, ledartalanger och specialister till att skapa nya stordåd och våga gå först i sina respektive verksamheter.

Det är vi väldigt stolta över. Läs mer och anmäl dig till vårt öppna ledarprogram som startar i januari 2023!

LYCKAS SOM LEDARE!

Vi erbjuder ett öppet ledarskapsprogram som utvecklar dig till den ledare du vill vara. Det är både krävande och svårt men samtidigt effektivt och uppskattat. Ta en första kontakt med oss idag.

LEDARutveckling

Vi erbjuder såväl företagsanpassade som öppna ledarutvecklingsprogram och kan även skräddarsy upplägg som passar just ditt eller ditt teams utmaningar. Programmen baseras alltid på den mest beforskade teorin för ledarutveckling; Full Range Leadership Model - den som faktiskt ändrar på deltagarnas beteenden i sin vardag. Vi kartlägger dina specifika behov av utveckling och du får chans att formulera individuella mål.

Genom en strukturerad och kontinuerlig handledning stämmer vi av din utvecklingsresa i täta intervaller. Alltid med siktet på de mål du vill nå i din ledarroll. Vi varvar praktisk övning, diskussion med strukturerad, konstruktiv feedforward för att sätta fokus på just de beteenden du vill utveckla eller tona ner  hos dig själv. Men självklart också på de beteenden som forskningen visat främjar effektivitet, resultat och välmående i din organisation.

Våra ledarskapsprogram ger dig flera fördelar:

 • Leder till faktiska resultat och förbättringar i ditt ledarskap - vi mäter före och efter.

 • Bygger på den senaste forskningen både vad gäller ledarskapsteori och vilken metodik som ger bäst resultat.

 • Ger dig möjlighet att diskutera och få hjälp med just dina faktiska utmaningar i vardagen och på sikt - både via andra chefer, psykolog och en erfaren ledare.

 • Framförallt bygger på diskussioner och praktiska exempel från verkligheten, inte så mycket på teori som du själv sedan ska tillämpa.

 • Skapar varaktig förändring och utveckling!

 


GRUPPutveckling

Det kan finnas många skäl till att man vill arbeta med eller utveckla en grupp. Det kan handla om en ledningsgrupp som behöver effektivisera sitt arbete, ett team som behöver samarbeta bättre eller en grupp som behöver tydliggöra sina roller och ansvar. Oavsett syfte gör vi alltid en grundlig behovsanalys för att utröna vad gruppen behöver och vill.

Beroende på vad syftet är använder vi oss av olika verktyg och metoder för att på bästa sätt kunna hjälpa kunden att nå de mål de har med insatsen.

Några exempel på uppdrag inom teamutveckling är:

 • DISC-seminarium i syfte att lära känna, förstå varandra och samarbeta bättre med fokus på beteenden och drivkrafter. Självinsikt är också en viktig del. Här får alla göra en personlig DISC-analys och vi genererar även en rapport som beskriver gruppens profil.

 • Ledningsgruppsutveckling där gruppen får arbeta med mål, syfte, mötesformer, effektivitet, roller och utvärdering efter behov. Kan vara kortare och längre insatser beroende på vad gruppen behöver. Grundas i den senaste forskningen kring effektiva ledningsgrupper.

 • Teamutvärdering och anpassade insatser. Här utvärderar gruppen först sig själv inom ett antal områden för att se vad de själva upplever som styrkor och svagheter. Här får vi fram en grupprofil som sedan ligger till grund för vilka insatser vi väljer att göra. Det kan handla om allt från otydliga mål och roller till samarbetssvårigheter och konflikter. De verktyg vi använder är Team Pro inventory och GDQ.

 • Teamutveckling med specifika mål. I vissa grupper behöver man helt enkelt bara lära känna varandra bättre, förstå gruppen uppgift och ansvar och enas kring förhållningssätt och spelregler. I andra grupper finns konflikter, problem och utmaningar som behöver redas ut och lösas. Beroende på utgångsläge skräddarsyr vi upplägget för just det specifika team vi jobbar med.

 

INDIVIDUELL UTVECKLING

Ibland vill man som individ arbeta med sin egen utveckling, antingen för att man har en särskild utmaning eller för att vässa sig inom ett specifikt område. Det är inte alltid man vill dela sina utmaningar med andra i en grupp och då kan det vara en bra idé att få arbeta individuellt med en konsult som engagerar sig fullt ut i just den personen.

Oavsett om det handlar om att utveckla sig som ledare, medarbetare eller människa så har vi kompetens, erfarenhet och utbildning i att ta oss an denna typ av uppdrag. 

 • Lead Forward – Utveckla ditt ledarskap
  Lead Forward är ett verktyg som syftar till att kartlägga dina ledarskapsförmågor och skapa en handlingsplan för din utveckling i just detta. Här får dina medarbetare utvärdera ditt ledarskap och resultatet sammanställs i en personlig rapport som vi sedan tillsammans jobbar med. Vi använder oss av ett strukturerat arbetsmaterial där vi steg för steg bryter ned resultatet i aktiviteter. Du handleds av en utbildad konsult som hjälper dig att tolka resultaten och skapa din utvecklingsplan.

 • Coaching – Framåtblickande fokus
  I coaching kan du få hjälp med allt från ledarskap, specifika problem och utmaningar till personlig utveckling. Coaching är ingen rådgivning utan en metod som bygger på att du som klient själv får hjälp att reda ut begreppen och komma underfund med hur du ska ta dig an din utmaning. Coachen som är utbildad enligt ICF:s grunder, vägleder och hjälper dig att undersöka, bena ut och hitta lösningar när man till exempel kört fast och inte kommer vidare i en fråga. Här får du möjlighet att verkligen djupdyka i dig själv och din utveckling tillsammans med en erfaren och engagerad person som har dig i fokus.

 • DISC-analys
  Syftet med DISC-analysen är att förstå dig själv, din beteendestil och dina drivkrafter. Självinsikt är en viktig del för att bli en bra ledare men också ett viktigt verktyg för att bli en god kollega och medarbetare. Med hjälp av analysen kommer du också att få förståelse för hur andra fungerar vilket kan hjälpa dig att kommunicera mer effektivt. 

  Här fyller du i en personlig analys som resulterar i en analysrapport. När den är klar träffas vi och går igenom resultatet och diskuterar hur just du fungerar och vad du motiveras av.

  DISC-analysen passar bra när man vill jobba med personlig utveckling och förstå andra bättre. En del företag har detta moment som en obligatorisk del i sin onboarding av nya medarbetare för att alla ska ha så bra förutsättningar som möjligt för att förstå varandra och kunna samarbeta på ett bra sätt.

 • EQ-Analys – Emotionell intelligens
  EQ-analysen är en personlig analys som tittar närmare på din emotionella intelligens. Hög emotionell intelligens bidrar till att höja prestationerna och välmåendet på arbetsplatsen. 

  EQ, emotional quotient, är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk. EQ mäter fem områden: Motivation, självreglering, självmedvetenhet, empati och social förmåga.

  Även här gör du en personlig analys som vi sedan tillsammans analyserar och diskuterar utifrån ett strukturerat material. Det finns ett tydligt samband mellan välutvecklad EQ och framgång och effektivitet inom en mängd områden, inte minst ledarskap. 

 • Karriärrådgivning
  Ibland hamnar man i nya situationer eller tankebanor i yrkeslivet och då kan det vara svårt att veta vad man egentligen vill eller ska göra framöver. Eller så vet man vad man vill men är osäker på hur man ska ta sig dit. Då kan det vara bra att diskutera möjligheter och tankar med någon utomstående som också är van att möta människor som befinner sig i liknande situationer. Vi har lång erfarenhet av att vägleda och rådge i karriärfrågor och hjälper dig gärna att komma vidare. Det kan handla om att ta sig an ett större ansvar, att reda ut vad man vill eller att söka tjänster på ett effektivt sätt. Vi hjälper dig!

Har du några frågor?

kontakta oss